Facebook Pixel

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.seboradin.pl prowadzonego przez Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie adres: ul. Leśna 2/10, 30-232 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658.

§ 1 Definicje.

Poniżej wskazanym wyrażeniom/zwrotom nadaje się w niniejszym regulaminie następujące brzmienie:
1)      Adres E-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy rejestracji Konta; 

2)      Adres Reklamacyjny – Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o., ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, email: [email protected]l, tel. +48 730 112 187.

3)      Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione przez Sprzedawcę Klientowi w związku z zawarciem Umowy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

4)      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej, lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.

5)      Konsultant - osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do udzielania/redagowania Porad.

6)      Konsument – Klient, osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile zakupy dokonywane w Sklepie przez tę osobę nie mają charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7)      Konto – indywidulane konto zakładane przez Klienta w Sklepie.

8)      Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Klienta.

9)      Moment wydania Produktu – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.

10)   Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących Produktów, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11)   Odstępujący od umowy lub Odstępujący – Konsument, który skutecznie złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

12)   Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty kupione w Sklepie  i ich dostawę do Klienta.

13)   Podsumowanie Zamówienia - generowana przez Sklep zbiorcza informacja, poprzedzająca złożenie Zamówienia przez Klienta, zawierająca w szczególności informację o cenie Produktu oraz koszcie dostawy.

14)   Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie w zakładce przydatne linki pod adresem https://seboradin.pl/polityka-prywatnosci regulujący zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu/przekazanych przez Klienta, w tym również zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcy, w związku z korzystaniem ze Sklepu.

15)   Porada – udzielana przez Konsultanta porada dotycząca szeroko pojętej problematyki higieny skóry i włosów oraz zaleceń/sugestii w zakresie stosowania Produktów; porada może być udzielana w formie opracowania udostępnianego w Sklepie w zakładce Poradnik https://seboradin.pl/category/wlosy lub w formie czatu online z Konsultantem, dostępnego w Sklepie.

16)   Potwierdzenie Zamówienia – przekazywane Klientowi automatycznie przez Sklep na podany przez niego adres email potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawarcia i warunków Umowy. W Potwierdzeniu Zamówienia wskazywane są w szczególności: sposób dostawy, sposób zapłaty, Miejsce wydania Produktów, zakupione Produkty, ich cena. 

17)   Produkty – prezentowane/oferowane w Sklepie produkty, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić zgodnie z treścią Regulaminu.

18)   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

19)   Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.seboradin.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca/prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może kupować Produkty. Sklep dostępny jest w polskiej wersji językowej. Klient może wybrać inne (spośród dostępnych) wersji językowych z tym jednak zastrzeżeniem, że nie wszystkie treści mogą być dostępne w danej, innej niż polska, wersji językowej.

20)   Sprzedawca –  Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Leśna 2/10, 30-232 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658, nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska SA IBAN: PL17 1600 1462 1897 1183 8000 0002, SWIFT/BIC: PPABPLPK.

21)   Umowa – dotycząca Produktów umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu.

22)   Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;

23)   Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm).

24)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).

25)   Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

26)   Wada fizyczna– niezgodność Produktu z Umową. W szczególności jeżeli Produkt:

a)    nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;

c)    został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

27)   Wada prawna – rzecz ma wadę prawną w sytuacji, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

28)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj,  ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; Miejsce wydania Produktu, dane Klienta oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

W każdym przypadku, w którym dla zdefiniowania danego zwrotu/wyrażenia użyto liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.


§ 2 Warunki ogólne.

1.      Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:

1)      zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

2)      zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług oferowanych przez Sklep, tj. w szczególności:

    a)      umożliwienie Klientom rejestracji Konta;

    b)      umożliwienie Klientom dostępu do Konta;

    c)      umożliwienie Klientom składania Zamówienia;

    d)      udzielenie Porad;

    e)      kontakt ze Sprzedawcą poprzez dostępny w Sklepie formularz kontaktowy;

    f)       Newsletter.

2.      Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie oraz podczas rejestracji Konta. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej w Sklepie  w zakładce Regulamin (adres: https://seboradin.pl/regulamin).

3.      Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i dostępnej w Sklepie.

4.      Wszystkie informacje zawarte w Sklepie (na stronie internetowej Sklepu), odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5.      Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

6.      Rejestracja w Sklepie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie niezbędnych danych i założenie Konta. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane, w tym dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Klientem oraz założenia i utrzymania Konta, w tym Adres E-mail. Nie jest możliwe założenie więcej niż jednego konta na dany Adres E-mail.

7.     Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca na Adres E-mail przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z linkiem do potwierdzenia Adresu E-mail. Po pozytywnej weryfikacji Adresu E-mail Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta.

8.      Posiadanie Konta umożliwia bieżący dostęp do danych Klienta, w tym danych dotyczących złożonych Zamówień oraz zasadniczo przyspiesza dokonywanie zakupów Produktów (brak konieczności każdorazowego wpisywania danych adresowych/dostawy).

9.      Zalogowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz hasła (ustanowionego w procesie rejestracji przez Klienta), które ma charakter poufny. 

10.    Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy ww. hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie Klient może ponieść w związku z udostępnieniem przez niego hasła osobom trzecim. Ponadto Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym przez niego wykorzystaniu Konta.

11.    Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcy, w związku z korzystaniem ze Sklepu, dostępne są w Polityce prywatności. 


§ 3 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu.

1.    W działaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Sklepu lub systemów go obsługujących. W związku z powyższym Sklep może być czasowo niedostępny. 

2.      Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu elektronicznego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie korzystania ze Sklepu.

3.    Klienci są zobowiązani do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, z zasadami współżycia społecznego, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Sprzedawcy.

4.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)        korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

2)        korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;

3)        korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

5.      Dodatkowo Klient:

1)        zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie zmieniać, nie dezaktywować, nie degradować ani udaremniać jakichkolwiek zabezpieczeń treści w Sklepie; 

2)        zobowiązuje się nie używać dowolnego robota lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do Sklepu; 

3)        zobowiązuje się nie dekompilować, nie dokonywać inżynierii wstecznej lub nie dezasemblować oprogramowania, w szczególności innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem Sklepu; 

4)        zobowiązuje się nie wstawiać jakiegokolwiek kodu lub produktu lub w jakikolwiek sposób manipulować treścią Sklepu;

5)        zobowiązuje się nie korzystać z dowolnej metody eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych zawartych na/w Sklepie, poza wypadkami dozwolonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą;

6)        zobowiązuje się nie przesyłać, nie publikować, nie wysyłać pocztą e-mail ani w inny sposób wysyłać, ani przesyłać żadnych materiałów mających na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu, lub sprzętu telekomunikacyjnego związanego z Sklepem, w tym wirusów oprogramowania lub jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów;

7)        nie może kopiować, reprodukować, ponownie publikować, ramkować, pobierać, przesyłać, modyfikować, publicznie wyświetlać lub odtwarzać, sprzedawać ani uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży, wynajmie, dzierżawie, pożyczaniu, cedowaniu, rozpowszechnianiu, licencjonowaniu, sublicencjonowaniu lub wykorzystywaniu w jakikolwiek sposób, w całości lub w części jakiegokolwiek elementu Sklepu oraz jakichkolwiek baz danych stanowiących element Sklepu, poza wypadkami dozwolonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą.

6.      W każdym przypadku udostępnienia Klientowi możliwości wprowadzania danych w Sklepie, Klient nie ma prawa:

1)      przechowywać w Sklepie materiałów/danych/treści przez prawo zakazanych, w tym materiałów, których przechowywanie stanowiłoby naruszenie praw osób trzecich;

2)      wykorzystywać Sklepu w celu naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, tajemnicy służbowej, tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej lub innych prawem chronionych tajemnic;

3)      przechowywać w Sklepie informacji niejawnych lub informacji, których przechowywanie jest zakazane.

7.      W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzanych przez Klienta/osoby, które korzystają z prawidłowego loginu/hasła, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych lub może ograniczyć korzystanie ze Sklepu/Usług do czasu usunięcia tych danych. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do ww. danych lub ww. ograniczenia w korzystaniu z Sklepu/Usług. Sprzedawca powiadomi w miarę możliwości Klienta o zablokowaniu dostępu do ww. wskazanych danych lub ograniczeniu korzystania z Sklepu/Usług. Powyższe nie wyłącza dalej idących uprawnień Sprzedawcy, w szczególności wskazanych w ust. 11 poniżej.

8.    Sprzedawca nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania, monitorowania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek danych wprowadzanych do Sklepu.

9.   Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu. Powiadomienie można przesłać na Adres Reklamacyjny [email protected]

10. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Sprzedawcy, lub innych Klientów, Sprzedawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta z Sklepu/Usług oraz zablokować lub usunąć Konto.

11. Klient potwierdza i akceptuje (zgodą), iż Sprzedawca/podmioty świadczące na jego rzecz usługi w zakresie rozwoju/utrzymania Sklepu będą miały dostęp do danych Klienta zgromadzonych na Koncie/podawanych podczas składania Zamówienia, w szczególności w zakresie rozwoju/konserwacji/naprawy Sklepu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ww. dane w zakresie, jaki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie były udostępniane podmiotom trzecim.

12. W ramach korzystania ze Sklepu, Klient może otrzymywać dotyczące Sklepu powiadomienia push, wiadomości tekstowe, alerty, e-maile lub inne rodzaje wiadomości wysyłanych bezpośrednio do Klienta poza lub wewnątrz Sklepu. 

§ 4 Zawarcie Umowy i jej realizacja.

1. Umowa zawierana jest w języku polskim lub innym wybranym spośród dostępnych w Sklepie według wyboru Klienta, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.

2. Wszystkie ceny Produktów podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Ceny wyrażone są, w zależności od wyboru Klienta, w:
1)      złotych polskich (PLN);
2)      dolarach amerykańskich (USD);
3)      euro (EUR);

4)      funt brytyjski (GBP).

4. Cena wyrażona w złotych polskich jest ceną podstawową, ceny wyrażone w innych walutach obliczane są na podstawie ceny podstawowej przy zastosowaniu kursu dla EUR 1 zł = 0,22 €, dla USD 1 zł = 0,25 $, dla GBP 1 zł = 0,20 £

5. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który wskazany jest w Sklepie w zakładce Płatność i dostawa (adres: https://seboradin.pl/platnosc-i-dostawa). Podana w Podsumowaniu Zamówienia cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Jeżeli Konsument, w celu realizacji Umowy, zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza  cenę wskazaną w Podsumowaniu Zamówienia, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje automatycznie poprzez przekazanie Klientowi Potwierdzenia Zamówienia.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu.

8. Dokonywanie zakupów w Sklepie nie wymaga rejestracji i posiadania Konta. Jednak w celu umożliwienia realizacji Zamówienia Klient musi podać informacje wymagane w formularzu Zamówienia.

9. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1)    dodanie Produktu do koszyka;
2)    wybór rodzaju dostawy;
3)    wybór rodzaju płatności;
4)    wybór Miejsca wydania Produktu;
5)    złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”., co wyraźnie potwierdza, iż Klient wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia, tj. wykonania czynności wskazanej w ust. 9 pkt 5 powyżej.

11. Realizacja Zamówienia następuje po zawarciu Umowy, z tym że realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu przez Sprzedawcy wpłaty od Klienta w wysokości określonej w Zamówieniu.

12. W odniesieniu do Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, jeżeli w terminie 14 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia wpłata nie zostanie zaksięgowana przez Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezwartą.

13. Sklep oferuje następujące formy płatności:
1)    za pobraniem: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi/kurierowi lub w Miejscu wydania Produktu;
2)    gotówka lub karta płatnicza: za zakupione Produkty Klient płaci gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Produktów w Miejscu wydania Produktu, którym są lokalizacje wskazane przez Sprzedawcę;
3)    przedpłata: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia;
4)    płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności aktualnie współpracującego ze Sprzedawcą (np. PayPal, Przelewy24).

14. Klient, przed dokonaniem płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zobowiązany jest zaakceptować (warunek konieczny dokonania takiej płatności) regulaminy stosowane przez danego dostawcę/operatora systemu płatności elektronicznych oraz udzielić wymaganych przez ten podmiot zgód, w szczególności w zakresie koniecznego przetwarzania danych osobowych. Akceptacja ww. regulaminów oraz udzielenie zgód jest dobrowolne, jednak ich nieudzielenie może skutkować niemożliwością dokonania płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

15. Sprzedawca nie przekazuje podmiotowi wskazanemu w ust. 14 powyżej żadnych danych Klienta, w szczególności danych osobowych Klienta. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane przekazywane przez Klienta podmiotowi wskazanemu w ust. 14 powyżej.

16. Klient wyraża zgodę na przesyłanie Dowodów zakupu oraz wszelkich dokumentów związanych z Dowodem zakupu drogą elektroniczną na Adres E-mail, co jest równoznaczne również z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Konsumentowi w terminie 14 dni od Momentu wydania Produktu, przysługuje na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 tej ustawy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  można złożyć na formularzu dostępnym w Sklepie w zakładce Przydatne linki pod adresem Formularz odstąpienia od umowy lub w każdy inny sposób zawierający jednoznaczne oświadczenie Konsumenta co do odstąpienia od Umowy oraz jego zakresu. Konsument może skorzystać również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, przy czym skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być przesłane w dowolnej formie, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] 

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Adres E-mail i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy).

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Odstępujący od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Odstępujący od Umowy odsyła Produkt na własny koszt i ryzyko. Sprzedawca w szczególności nie przyjmuje Produktów odsyłanych za pobraniem.

8. Odstępujący od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Odstępującego, zwróci Odstępującemu  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Odstępujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Odstępującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny Produktu i kosztu dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Odstępujący, chyba że Odstępujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Odstępującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Odstępującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 6 Rękojmia.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od Wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 2. Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami. Wyłączenie to nie dotyczy osób fizycznych zawierających Umowy bezpośrednio związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, o ile zakupy dokonywane w Sklepie przez te osoby nie mają charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od Wad lub usunąć Wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 6. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Produkt Sprzedawcy na Adres Reklamacyjny. Sprzedawca może w takim przypadku na własny koszt zapewnić dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną Konsument zwróci Sprzedawcy koszt dostarczenia reklamowanych Produktów do Sprzedawcy. 


§ 7 Newsletter.

 1. Sprzedawca świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Klient może zapisać się na usługę Newslettera przez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenia checkboxa zgody o treści: 

  [ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego  informacje handlowe od Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie adres: ul. Leśna 2/10, 30-232 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658. Zgoda jest dobrowolna. 
 4. Dane osobowe podane w związku z udzieleniem zgody na otrzymywanie newslettera przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce prywatności (adres: https://seboradin.pl/polityka-prywatnosci).
 5. Sprzedawca, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Sprzedawcy, podmiotów z nim współpracujących oraz oferowanych przez nich Produktów.
 6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Klient w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub poprzez kontakt z działem obsługi klienta pod adresem [email protected]

§ 8 Porady.

 1. Porady udzielane w Sklepie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Klient korzystając z Porad niniejszym potwierdza, że jest świadomy i zgadza się, że Sklep/Sprzedawca nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Porad powstałą z winy Klienta, w szczególności wskutek niepoinformowania o istniejących przeciwwskazaniach do korzystania z Produktów.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia jako przeciwwskazania do korzystania z danego Produktu.
 3. Porady udostępniane w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Sprzedawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych Porad/udzielanych przez Konsultantów Porad, jak również za ich przydatność dla określonych działań/celów Klienta. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Porad ponosi Klient korzystający z Porad. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów korzystających z Porad lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem Porad, dotyczy to również niemajątkowych (krzywdy).

§ 9 Ocena Sklepu/Sprzedawcy.

 1. Klient może za pośrednictwem odpowiedniego linku/zakładki dostępnego w Sklepie/Potwierdzeniu Zamówienia dokonać oceny Sklepu i Sprzedawcy.
 2. Ocena dokonywana jest poprzez serwis internetowy niezależnego od Sprzedawcy podmiotu, którym na dzień wejścia Regulaminu w życie jest Trusted Shops Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: Budynek Renaissance Tower, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744076, NIP 5252759135, REGON 380969749.
 3. Klient, przed dokonaniem oceny Serwisu/Sprzedawcy, zobowiązany jest zaakceptować (warunek konieczny dokonania takiej oceny) regulaminy stosowane przez podmiot wskazany w ust. 2 powyżej oraz udzielić wymaganych przez ten podmiot zgód, w szczególności w zakresie koniecznego przetwarzania danych osobowych. Akceptacja ww. regulaminów oraz udzielenie zgód jest dobrowolne, jednak ich nieudzielenie może skutkować niemożliwością skorzystania z usług oferowanych przez podmiot wskazany w ust. 2, w szczególności w zakresie dokonania oceny Sprzedawcy/Sklepu.
 4. Sprzedawca nie przekazuje podmiotowi wskazanemu w ust. 2 powyżej żadnych danych Klienta, w szczególności danych osobowych Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane przekazywane przez Klienta podmiotowi wskazanemu w ust. 2 powyżej.

§ 10 Prawa autorskie.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, programów i baz danych są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy. Zarówno Sklep, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 386 ) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).
 2. Korzystanie z wszelkich materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych oraz innych elementów zawartych w Sklepie, nie oznacza nabycia przez Klientów jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  1)      dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach;
  2)      rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Sklepu utworów, w szczególności Porad;
  3)      pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 3. Klienci mogą korzystać ze Sklepu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ww. ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Sprzedawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy ze Sprzedawcą - są udostępniane na stronach Sklepu.
 4. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 3 powyżej korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Sklepu bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Sprzedawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy ze Sprzedawcą są udostępniane na stronach Sklepu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 11 Rezygnacja.

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Usług w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Umowy zachowują ważność.
 2. Rezygnacja z Usług może nastąpić przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected]  wysłanego z Adresu E-mail lub listownie, na Adres Reklamacyjny.
 3. W przypadku rezygnacji z Usług, Klient może zażądać usunięcia jego Konta wraz z danymi znajdującymi się na tym Koncie. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca usunie Konto wraz z danymi znajdującymi się na tym Koncie w możliwie krótkim czasie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania ww. danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przemawia za tym ważny interes Sprzedawcy, w szczególności w przypadku zapewniania możliwości dochodzenia/obrony praw Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania danego Konta wraz z danymi znajdującymi się na tym Koncie w przypadku niekorzystania ze Sklepu przez okres dłuższy niż 36 miesięcy.


§ 12 Reklamacje dotyczące Usług.

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania ze Sklepu na Adres Reklamacyjny w formie pisemnej lub w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail [email protected]
 2. Prawidłowo złożona reklamacja w sprawach dotyczących korzystania ze Sklepu powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1)        oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją wraz z upoważnieni do działania w imieniu Klienta);
  2)        opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. Sprzedawca poinformuje o rozpatrzeniu reklamacji w formie wiadomości e-mail przesłanej na Adres E-mail.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie spełniają wymagań wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.

§ 13 Zmiany Regulaminu.

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, bądź też Sprzedawca dokona takich zmian natury technologicznej w Sklepie, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. 
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego/zmienionego Regulaminu w Sklepie. Postanowienia nowego/zmienionego Regulaminu stosuje się do Umów zawartych po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 3. Jeżeli Sprzedawca będzie zainteresowany związaniem Klienta (w odniesieniu do Umów już zawartych) nowym lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać ich treść w formie wiadomości e-mail na Adres E-mail, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przesłania ww. nowego lub zmienionego Regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o braku zgody na nowy/zmieniony Regulamin, odpowiednio nowy/zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia oświadczenia, nie wcześniej jednak niż z datą wejścia w życie nowego/zmienionego Regulaminu. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowy/zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Umów zawartych przez danego Klienta przed jego wprowadzeniem. 
 4. Zmiana Adresu Reklamacyjnego oraz zmiana danych rejestrowych Sprzedawcy nie stanowią zmiany Regulaminu. Zmiany te nie wymagają przesłania Klientowi odrębnego zawiadomienia, ale winny zostać zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie. 

§ 14 Powiadomienia, zmiana Adresu E-mail.

 1. Wszelkie powiadomienia związane z Umową, przeznaczone dla Klienta, mogą być dokonywane w formie wiadomości e-mail skierowanej na Adres E-mail, o ile Regulamin nie przewidują wyraźnie wymogu zachowania formy pisemnej. Przyjmuje się, iż Klient otrzymał taką wiadomość e-mail w dniu jej wysłania na Adres E-mail.
 2. Klient zobowiązany jest do powiadamiania Sprzedawcy o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Klienta, zawartych/wskazanych w Zamówieniu/Koncie. Powiadomienie takie powinno być dokonane w formie pisemnej (listem poleconym/przesyłka kurierską) na Adres Reklamacyjny lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej z Adresu E-mail na Adres Reklamacyjny. Zmiana Adresu E-mail zostanie dokonana przez Sprzedawcę, który poinformuje Klienta o takiej zmianie wysyłając informacje na nowy Adres E-Mail. 
 3. W przypadku braku wskazanego w ust. 2 powyżej zawiadomienia otrzymanego od Klienta, przesyłka pocztowa/kurierska skierowana na adres Klienta wskazany w Zamówieniu/Koncie będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu takiej przesyłki wysłanej na adres wskazany w Zamówieniu/Koncie z adnotacją: „odmowa przyjęcia”, „niepodjęte w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat zmienił adres” lub inną równoznaczną, uznawać się będzie, iż przesyłka została skutecznie doręczona w dacie, w której Klient odmówił jej przyjęcia lub, w której upłynął co najmniej 14-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Klienta. W odniesieniu do wiadomości e-mail przesłanej na Adres E-mail ust. 1 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 15 Postanowienia końcowe.

1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających w szczególności z Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. Klient ma obowiązek zapoznania osób wyznaczonych przez niego do kontaktu w sprawach dotyczących Sklepu, z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w Polityce Prywatności, przed przekazaniem Sprzedawcy ich danych osobowych.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży Produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości przewidywanych przez Klienta, które jednak nie były zapewniane/gwarantowane przez Sprzedawcę. Zawierając Umowę, Strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest Produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

4. Sprzedawca co do zasady będzie informował o dostępności danego Produktu w Sklepie i możliwości jego zamówienia, jednak nie można wykluczyć, iż z uwagi na specyfikę narzędzia informatycznego, jakim jest Sklep może zdarzyć się sytuacja, w której zamówiony Produkt nie będzie dostępny do natychmiastowej realizacji. W takim przypadku Sprzedawca poinformuję Klienta o takiej sytuacji proponując mu nowy termin realizacji Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta nowego terminu realizacji Zamówienia w terminie 7 dnia od dnia otrzymania ww. informacji Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku postanowienia § 5 ust. 9 i 10 Regulaminie stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie lub Regulaminie, ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z urządzeniem Klienta, oprogramowaniem lub siecią, z której korzysta Klient.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta/oprogramowanie serwerów poczty e-mail Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji lub jakąkolwiek szkodę powstała po stronie Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Kwestie sporne rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu, z wyłączeniem jednak spraw dotyczących Konsumentów, w których to sprawach właściwy miejscowo sąd ustalany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. 

11. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023