Facebook Pixel

Polityka prywatności

§ 1 Definicje.

Wszelkie wyrażenia/zwroty zapisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem https://seboradin.pl/regulamin chyba, że coś innego wynika z poniższych postanowień. 

1)      Administrator Danych – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest Sprzedawca.

2)      Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. 

3)      Dane osobowe – dane osobowe dotyczące Klientów gromadzone z wykorzystaniem Sklepu/Newslettera/w związku z działalnością Sprzedawcy prowadzoną poprzez Sklep. 

4)      Polityka Prywatności  – niniejszy dokument określający zasady i warunki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych. 

5)      RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6)      Użytkownik – Klient korzystający ze Sklepu

 

§ 2 Zagadnienia wstępne.

  1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania oraz ochrony Danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu/Newslettera.
  2. Administrator Danych samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych. 
  3. Sprzedawca informuje, że w ramach Sklepu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Sklepu w urządzeniach Użytkowników mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów. Ze względów bezpieczeństwa Sprzedawca zaleca, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie. 


§ 3 Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

1)      złożenia i realizacji Zamówienia w Sklepie – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO i jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

2)      udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

3)      udzielania Porad w formie czatu online z Konsultantem – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4)      założenia Konta w Sklepie - przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę;

5)      Newslettera i związanych z nim (na podstawie zgody udzielonej zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu) informacji handlowych i marketingowych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę; Sprzedawca wysyła Newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych;

6)      dokonania oceny Produktów i Sklepu/Sprzedawcy przez Użytkownika – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę podczas składania Zamówienia; przetwarzanie odbywa się w celu otrzymania ankiety badającej poziom satysfakcji z zakupów; zgoda może zostać również udzielona w celu dokonania oceny w innych serwisach internetowych, w takim jednak przypadku dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Użytkownika właściwemu podmiotowi trzeciemu;

7)      marketingu własnych Produktów i usług – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

8)      dochodzenia i obrony praw i roszczeń Administratora Danych, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

§ 4 Gromadzenie/przetwarzanie danych.

1.      Sprzedawca w Sklepie gromadzi i przechowuje następujące dane Użytkowników, w tym Dane osobowe takie jak:

1)        informacje przekazywane przez Użytkownika:

a)      podczas rejestracji Konta, składania i realizacji Zamówienia oraz reklamacji dotyczących Produktów (m. in. imię, nazwisko, adres dostawy, inne dane kontaktowe);

b)      za pomocą formularzy;

c)      podczas/w związku z udzielaniem Porad (m. in. Dane na temat stanu zdrowia, ewentualnych problemów skórnych, używanych preparatów);

2)        dane gromadzone przez Administratora Danych automatycznie, które mogą (nie muszą) obejmować:

a)      identyfikatory urządzeń używanych przez Użytkowników i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego;

b)      inne unikalne identyfikatory na przykład adres IP;

c)      informacje na temat przeglądarki, z której korzysta Użytkownik;

d)      informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu, w tym dokonywane wyszukiwania.

2.      Dane osobowe są przetwarzane w systemach teleinformatycznych Administratora Danych.

 

§ 5 Wykorzystanie danych.

Dane wskazane w § 4 powyżej, w tym Dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora Danych w celu  udostępnienia Użytkownikom możliwości korzystania ze Sklepu oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, w tym:

1)        realizacji Zamówień;

2)        udzielania Porad;

3)        Newslettera (po wyrażeniu zgody przez danego Użytkownika);

4)        udzielania Użytkownikowi pomocy w obsłudze Sklepu;

5)        analizy aktywności podejmowanych przez Użytkowników w Sklepie.

 

§ 6 Ujawnianie Danych osobowych.

Sprzedawca nie przekazuje zbieranych Danych osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy Dane osobowe są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

1)        podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych oraz podmiotów świadczących usługi pomocy technicznej; podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim; podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim;

2)        w przypadku przekazywania Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Sprzedający zapewni, aby dane te były przekazywane zgodnie z  Polityką Prywatności oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; co do zasady Sprzedawca nie zamierza przekazywać Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§ 7 Okres przetwarzania Danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w § 3 Polityki Prywatności.

 

§ 8 Prawa i informacje dotyczące Użytkowników.

1.    Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie fizycznej możliwości kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych osobowych. Użytkownik (osoba fizyczna), którego Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu posiada prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania – w zakresie i na warunkach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17 i 18 RODO.

2.    Prawo dostępu do Danych osobowych – Użytkownik (osoba fizyczna) ma prawo do otrzymania informacji m.in., jakie jego Dane osobowe Sprzedawca przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Osoba fizyczna może zwrócić się do Sprzedawcy z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe.

3.    Prawo do usunięcia Danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – Użytkownik (osoba fizyczna), może wskazać Sprzedawcy zakres Danych osobowych, jakie mają być trwale usunięte oraz okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie Danych osobowych, np. Dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania, Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia Danych osobowych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Sprzedawca nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania.

4.    Prawa do przekazania Danych osobowych – Użytkownik (osoba fizyczna) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dotyczące go Dane osobowe, które przekazał Sprzedawcy lub które Sprzedawca uzyskał. Wniosek o przekazanie Danych osobowych może złożyć Użytkownik w odniesieniu do swoich Danych osobowych. Informacja przekazywana będzie w formie pliku cyfrowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich przekazania.

5.    Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych – Użytkownik (osoba fizyczna) może wskazać, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych, np. Sprzedawca nie potrzebuje pewnych Danych osobowych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a Użytkownik (osoba fizyczna) wnosi o wstrzymanie operacji na jego Danych osobowych lub ich nieusuwanie. 

6.    Prawo do sprostowania Danych osobowych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba Użytkownik (osoba fizyczna) może poinformować Sprzedawcę o zmianie swoich Danych osobowych. Użytkownik (osoba fizyczna) może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o sprostowanie jego nieprawidłowych Danych osobowych, czy uzupełnienie jego niekompletnych Danych osobowych. 

7.    Prawo sprzeciwu – Użytkownik (osoba fizyczna) w każdym momencie może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego Danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych celach marketingowych (o ile takie ma miejsce). Sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych można złożyć np. w siedzibie Sprzedawcy, listownie na adres siedziby Sprzedawcy, w formie wiadomości e-mail na adres:  [email protected] 

8.    Użytkownik (osoba fizyczna), którego dane są przetwarzane przez Sprzedającego posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Kontakt - UODO), gdy uzna, że przetwarzanie jego Danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.    W przypadkach, gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych i Sprzedawca uzyska taką zgodę, Użytkownik (osoba fizyczna), którego Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest wyłącznie w przypadkach, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one w celu tym dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu).

10.   Wszystkie zgody udzielane są dobrowolnie i zawsze mogą być wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Sprzedawcy do przetwarzania Danych osobowych do momentu jej cofnięcia.

11.   W każdym czasie (w godzinach działania Sprzedawcy), gdy Użytkownik zamierza uzyskać dodatkowe informacje związane z ochroną Danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, możesz skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez email: [email protected]

 

§ 9 Zabezpieczenia.

Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procesy zarządcze, i technologiczne, mające na celu ochronę Danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

§ 10 Zasady wykorzystania plików Cookies.

1.        Sklep, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.        Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

1)      ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu podczas jego przeglądania;

2)      późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Sklepu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

3)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w szczególności statystyk tworzonych przez z Google Analytics (szczegóły patrz poniżej część z Google Analytics);

4)      dostosowania zawartości Sklepu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

5)      przez aplikacje/oprogramowanie Adobe Flash Player i Facebook w celu wskazanym poniżej w części opisanej jako Adobe Flash Player  i Facebook.

3.        W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:

1)      „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2)      „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

3)      „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;

4)      „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;

5)      „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

6)      „własne” – zamieszczane przez Sklep;

7)      „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej innej niż Sklep.

4.        Pliki Cookies oraz informacje uzyskane za ich pośrednictwem w żaden sposób nie są łączone z Danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. 

5.        Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych używanych przez Użytkowników. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Poniżej wskazane są instrukcje dotyczące zarządzania Cookies odnoszące się do poszczególnych/przykładowych typów przeglądarek internetowych.

6.        Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu Sprzedający zaleca zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

7.        Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 


 

Instrukcje:

Jak usunąć pliki Cookies?

Jak wyłączyć przechowywanie na komputerze plików Cookies? 

Jak przywrócić przechowywanie plików Cookies?

Sposób zmiany ustawień plików Cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików Cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org 

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych:

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome 

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

1)      kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia"; 

2)      kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony; 

3)      wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność"; 

4)      wybrać żądane ustawienia; 

5)      aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 

6)      aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe". 

Microsoft Internet Explorer 

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy: 

1)      kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe"; 

2)      wybrać zakładkę "Prywatność"; 

3)      za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies); 

LUB: 

1)      kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia; 

2)      aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 

3)      zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox  

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

1)      kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje"; 

2)      następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia; 

3)      aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 

4)      zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera 

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

1)      kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka"; 

2)      zaznaczyć żądane ustawienia; 

3)      aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia; 

4)      zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK". 

Safari 

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

1)      w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje"; 

2)      kliknąć ikonę "Prywatność"; 

3)      zaznaczyć żądane ustawienia;

4)      aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn. 

Adobe Flash Player 

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: https://www.adobe.com/

Google Analytics 

Sprzedawca korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 

Facebook 

Na stronie Sklepu znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“. 

Kiedy Użytkownik korzysta ze Sklepu, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a przeglądarką internetową Użytkownika. Facebook otrzyma wtedy informację, że Użytkownik pod swoim adresem IP odwiedził Sklep. Jeśli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość Sklepu może zostać podlinkowana do profilu Użytkownika. Użytkownik może znaleźć dodatkowe informacje na stronach Facebooka. 

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook odnotowywał fakt jego odwiedzin w Sklepie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.