Facebook Pixel

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.seboradin.pl prowadzonego przez Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie adres: ul. Leśna 2/10, 30-232 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658,

 

§1 Definicje

 1. Poniżej wskazanym wyrażeniom/zwrotom nadaje się w niniejszym regulaminie następujące brzemiennie:

1)       Adres reklamacyjny – Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o., ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, email: sklep@seboradin.pl, tel. +48 730 112 187.

2)       Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione przez Sprzedawcy Klientowi w związku z zawarciem Umowy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

3)       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.

4)       Konsument – Klient osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile zakupy dokonywane w Sklepie przez tą osobę nie mają charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5)       Konto – indywidulane konto zakładane przez Klienta w Sklepie.

6)       Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Klienta.

7)       Moment wydania Produktu – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.

8)       Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących Produktów, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

9)       Odstępujący od umowy lub Odstępujący – Konsument, który skutecznie złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

10)    Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty kupione w Sklepie  i ich dostawę do Klienta.

11)    Podsumowanie Zamówienia - generowana przez Sklep zbiorcza informacja poprzedzająca złożenie Zamówienia przez Klienta zawierająca w szczególności informację o cenie Produktu oraz koszcie dostawy.

12)    Potwierdzenie Zamówienia – przekazywane Klientowi automatycznie przez Sklep na podany przez niego adres email potwierdzenie złożenie Zamówienia, zawarcia i warunków Umowy. W Potwierdzeniu Zamówienia wskazywane są w szczególności: sposób dostawy, sposób zapłaty, Miejsce wydania Produktów, zakupione Produkty, ich cena.

13)    Produkty – prezentowane/oferowane w Sklepie produkty, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić zgodnie z treścią Regulaminu.

14)    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

15)    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.seboradin.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca/prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może kupować Produkty.

16)    Sprzedawca –  Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie adres: ul. Leśna 2/1, 30-232 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658, nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska SA PL17 1600 1462 1897 1183 8000 0002.

17)    Umowa – dotycząca Produktów umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu.

18)    Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm).

19)    Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

20)    Wada fizyczna– niezgodność Produktu z Umową. W szczególności jeżeli Produkt:

 1.          nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2.          nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
 3.           został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

21)    Wada prawna – rzecz ma wadę prawną w sytuacji, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

22)    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj   ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; Miejsce wydania Produktu, dane Klienta oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 1. W każdym przypadku, w którym dla zdefiniowania danego zwrotu/wyrażenia użyto liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 1.        Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej w Sklepie  w zakładce Regulamin (adres: https://seboradin.pl/pl/content/20-regulamin).
 2.        W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).Umowa zawierana jest na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i dostępnej w Sklepie.
 3.        Wszystkie informacje zawarte w Sklepie (na stronie internetowej Sklepu), odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4.        Rejestracja w Sklepie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie niezbędnych danych i założenie Konta. Posiadanie Konta umożliwia bieżący dostęp do danych Klienta, w tym danych dotyczących złożonych Zamówień oraz zasadniczo przyspiesza dokonywanie zakupów Produktów (brak konieczności każdorazowego wpisywania danych adresowych/dostawy).
 5.        Zalogowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz hasła (ustanowionego w procesie rejestracji przez Klienta), które ma charakter poufny.
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
 1. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy ww. hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie Klient może ponieść w związku z udostępnieniem przez niego hasła osobom trzecim. Ponadto Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym przez niego wykorzystaniu Konta.
  1. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcy, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie w zakładce https://seboradin.pl/pl/content/178-polityka-prywatnosci.

 

§3 Zawarcie Umowy i jej realizacja

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 2. Wszystkie ceny Produktów podawane przez Sprzedawcy wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który wskazany jest w Sklepie w zakładce Płatność i dostawa (adres: https://seboradin.pl/pl/content/21-platnosc-i-dostawa). Podana w Podsumowaniu Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Jeżeli Konsument, w celu realizacji Umowy, zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza  cenę wskazaną w Podsumowaniu Zamówienia, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje automatycznie poprzez przekazanie Klientowi na Potwierdzenia Zamówienia.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie nie wymaga rejestracji i posiadania Konta. Jednak w celu umożliwienia realizacji Zamówienia Klient musi podać informacje wymagane w formularzu Zamówienia.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1)    dodanie Produktu do koszyka;

2)    wybór rodzaju dostawy;

3)    wybór rodzaju płatności;

4)    wybór Miejsca wydania Produktu;

5)    złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”., co wyraźnie potwierdza, iż Klient wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia, tj. wykonania czynności wskazanej w ust. 6 pkt 5 powyżej.
 2. Realizacja Zamówienia następuje po zawarciu Umowy, z tym, że realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu przez Sprzedawcy wpłaty od Klienta w wysokości określonej w Zamówieniu.
 3. W odniesieniu do Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jeżeli w terminie 14 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia wpłata nie zostanie zaksięgowana przez Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezwartą.
 4. Sklep oferuje następujące formy płatności:

1)    za pobraniem: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi/kurierowi lub w miejscu, w którym odbiera zakupione Produkty);

2)    gotówka lub karta płatnicza: za zakupione Produkty Klient płaci gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Produktów w miejscu wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia;

3)    przedpłata: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia;

4)    płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności aktualnie współpracującego ze Sprzedawcą (np. PayPal, Przelewy24).

 1. Wraz z Produktem (przesyłką lub osobiście Klientowi w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego) przekazywany Klientowi jest Dokument zakupu, który domyślnie stanowi paragon. Zaznaczenie opcji „faktura” upoważnia Sprzedawcy do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi w terminie 14 dni od Momentu wydania Produktu, przysługuje na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, wskazanych w art. 33, 34 ust. 2  tej ustawy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  można złożyć na formularzu dostępnym w Sklepie w zakładce https://seboradin.pl/img/cms/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf,
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy).
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Odstępujący od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Odstępujący od Umowy odsyła Produkt na własny koszt i ryzyko. Sprzedawca w szczególności nie przyjmuje Produktów odsyłanych za pobraniem.
 7. Odstępujący od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Odstępującego zwróci Odstępującemu  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Odstępujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Odstępującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny Produktu i kosztu dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Odstępujący, chyba że Odstępujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Odstępujący do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Odstępującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§5 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 2. Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi względem Klienta będącego Konsumentem jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami. Wyłączenie to nie dotyczy osób fizycznych zawierających Umowy bezpośrednio związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, o ile zakupy dokonywane w Sklepie przez te osoby nie mają charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 6. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Produkt Sprzedawcy na Adres Sprzedawcy.

 

§6 Newsletter

 1.        Sprzedawca świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie.
 2.        Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.
 3.        Klient może zapisać się na usługę Newslettera przez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenia checkboxa zgody o treści:

[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego  informacje handlowe od Edyta Pawluśkiewicz LARA sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie adres: ul. Leśna 2/1, 30-232 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658. Zgoda jest dobrowolna. 

 1.        Dane osobowe podane w związku z udzieleniem zgody na otrzymywanie newslettera przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce prywatności wskazanej w § 2 ust. 9 Regulaminu (dostępnej w Sklepie w zakładce https://seboradin.pl/pl/content/178-polityka-prywatnosci).
 2.        Sprzedawca, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Sprzedawcy, podmiotów z nim współpracujących oraz oferowanych przez nich Produktów .
 3.        Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.
 4.        Klient w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających w szczególności z Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcy, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego/zmienionego Regulaminu w Sklepie, z zastrzeżeniem, że do Umów już zawartych stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu ich zawierania.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach wskazanych w Polityce prywatności wskazanej w § 2 ust. 9 Regulaminu (dostępnej w Sklepie w zakładce https://seboradin.pl/pl/content/178-polityka-prywatnosci).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży Produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości przewidywanych przez Klienta, które jednak nie były zapewniane/gwarantowane przez Sprzedawcę. Zawierając Umowę Strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest Produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 5. Klient zobowiązany jest korzystać z Sklepu, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 6. Sprzedawca co do zasady będzie informował o dostępności danego Produktu w Sklepie i możliwości jego zamówienia, jednak nie można wykluczyć, iż z uwagi na specyfikę narzędzia informatycznego jakim jest Sklep może zdarzyć się sytuacja, w której zamówiony Produkt nie będzie dostępny do natychmiastowej realizacji. W takim przypadku Sprzedawca poinformuję Klienta o takiej sytuacji proponując mu nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta nowego terminu realizacji zamówienia w terminie 7 dnia od dnia otrzymania ww. informacji Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku postanowienia § 4 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
 7. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie lub Regulaminie, ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem, oprogramowaniem lub siecią, z której korzysta Klient.
 9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta/oprogramowanie serwerów poczty e-mail Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.
 10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę powstała po stronie Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 12. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL