§1 Definicje

 1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.
 3. Konsument – podmiot zdefiniowany w Kodeksie cywilnym.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 6. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę określony w Sklepie
 8. Sklep, Sklep Internetowy IF - serwis internetowy dostępny pod adresem www.seboradin.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 9. Sprzedający, Adres Sprzedającego, Adres reklamacyjny: Sklep Internetowy IF prowadzony jest przez Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o. na podstawie wpisu nr KRS 0000883677, NIP 6772461603, REGON 388288658, ul.Leśna 2/1, 30-232 Kraków, email: sklep@seboradin.pl, tel. +48 61 896 15 00, tel. +48 61 896 15 06, fax: +48 61 896 15 26, nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska SA PL17 1600 1462 1897 1183 8000 0002.
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 11. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 12. Wada fizyczna– wada zdefiniowana w polskim prawie, w tym Kodeksie cywilnym.
 13. Wada prawna – wada zdefiniowana w polskim prawie, w tym Kodeksie cywilnym.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.seboradin.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostawTabela opłat dotycząca kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Dostawa”. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w poprzednim zdaniu, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup produktu.
 8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.seboradin.pl.
 9. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy (Adres pocztowy);
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”., co wyraźnie potwierdza, iż Kupujący wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on niezwłocznie Klienta od momentu złożenia zamówienia.
 6. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  • za pobraniem (za przesyłkę klient płaci przy odbiorze listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym)
  • gotówka: za zamówienie można zapłacić gotówką przy osobistym odbiorze produktów w biurze firmy przy ul. Sadowej 32 w Poznaniu
  • przedpłata: przesyłka będzie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu. Jeżeli Klient wybierze w zamówieniu opcję „przedpłata” w potwierdzeniu zamówienia ukaże się numer konta na jakie należy wpłacić pieniądze.
  • płatności online (dotpay.pl, PayPal.pl) - zamówienia mają 14-dniowy okres ważności. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie przedpłata, zamówienie zostaje anulowane.
   Każdy Kupujący otrzymuje od Sprzedającego Dowód zakupu, który domyślnie stanowi paragon. Zaznaczenie opcji „faktura” upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 8.
 11. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi w terminie 14 dni, przysługuje na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta..
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm,  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone przez Konsumenta w formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Sprzedający w szczególności nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta .
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania produktu.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Konsumenta może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 14. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy produkt Sprzedawcy na Adres Sprzedającego.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia oraz na otrzymywanie od Sprzedającego drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego (zgoda marketingowa). Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacjizamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności – Załącznik nr 1, która znajduje się pod adresem www.seboradin.pl
 4. Kupujący ma prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Kupujący kontaktować się może poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem Poczty lub pocztą elektroniczną na adres sklep@seboradin.pl

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego wynikających w szczególności z Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w www.seboradin.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW
Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o. przywiązuję szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis i poniższy tekst określa zasady korzystania z serwisu oraz jego politykę prywatności. 
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego Seboradin.pl 
Polityka plików cookies określa mechanizm działania plików cookies. 
Polityka prywatności i polityka plików cookies obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis. 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
Dane osobowe 
W czasie korzystania z naszego serwisu Seboradin.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy podmiotu, adresu oraz numeru telefonu (np. poprzez wypełnienie formularza przy rejestracji, logowaniu lub zakupie). Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o. nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników podmiotom trzecim. 
Operator serwisu 
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu/witryny: Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Leśnej 2/10, 30-232, Kraków, NIP 6772461603. 
Adres do korespondencji: ul. Sadowa 32, 61-657, Poznań,, e-mail: sekretariat@seboradin.pl, tel. +48 61 896 15 00, fax +48 61 896 15 26 
Pliki cookies zamieszczanie i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców i partnerów. 
Ciasteczka (cookies) 
Niektóre obszary serwisu Seboradin.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. 
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
"wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. 
Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

INSTRUKCJA 
Jak usunąć pliki cookies?
Jak wyłączyć przechowywanie na komputerze plików cookies? 
Jak przywrócić przechowywanie plików cookies?


Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie 
http://www.aboutcookies.org 

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych 
W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności: 

Google Chrome 
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 
kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia"; 
kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony; 
wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność"; 
wybrać żądane ustawienia; 
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 
aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe". 
Microsoft Internet Explorer 
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy: 
kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe"; 
wybrać zakładkę "Prywatność"; 
za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies); 
LUB: 
kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia; 
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
 

Mozilla Firefox  

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje"; 
następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia; 
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera 
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka"; 
zaznaczyć żądane ustawienia; 
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia; 
zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK". 


Safari 
Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: 

w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje"; 
kliknąć ikonę "Prywatność"; 
zaznaczyć żądane ustawienia; 
aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn. 
Cookies w programie Adobe Flash Player 
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.htm 

Google Analytics 
Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o. korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 

Facebook 
Na stronie Seboradin.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszej stronie. 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka. 

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. 


Sposób wykorzystania danych 
Pliki cookies zamieszczanie i wykorzystywane są w celu: 

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 • przetwarzania danych w celu przekazywania zamówionych wiadomości newsletter. Podczas zapisywania się do subskrypcji newsletter’a w serwisie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu email; 
 • przetwarzania danych w celu przesyłania informacji związanych z prowadzeniem sklepów internetowych z ofertą produktów operatora serwisu; 
 • przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ze strony www; 
 • zbierania danych automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu w celach statystycznych. 

Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez operatora serwisu danych automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. 

Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Załącznik nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:


Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o.

ul. Sadowa 32

61-657 Poznań

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o.

ul. Sadowa 32

61-657 Poznań
sklep@seboradin.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................