Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP


O projekcie

Firma Edyta Pawluśkiewicz LARA realizuje Projekt pt. „Promocja marki SEBORADIN na rynkach zagranicznych Europy i Bliskiego Wschodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Umowa nr RPMP.03.03.02.-12-0724/18-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Ogólny cel

Ogólnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej firmy LARA, które umożliwi realizację celu eksportowego Firmy, jakim jest rozpoczęcie regularnego i systematycznego rozwoju działalności eksportowej na czterech rynkach: węgierskim, rumuńskim, katarskim i ZEA w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Projekt ukierunkowany jest w szczególności na wzrost wartości sprzedaży na eksport, zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.


Cele szczegółowe

Cele szczegółowe projektu to:

1) opracowanie Strategii Działalności Międzynarodowej,

2) wyszukanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,

3) opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach docelowych,

4) dostosowanie produktów do wymagań rynków docelowych,

5) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów marki SEBORADIN na rynki docelowe.


Rezultaty

Rezultaty, które zostaną osiągnięte w ciągu 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu, to:

1) wejście na jeden nowy rynek zagraniczny i rozpoczęcie na nim sprzedaży,

2) pozyskanie łącznie czterdziestu kontaktów na czterech rynkach docelowych,

3) zawarcie sześciu kontraktów na rynkach docelowych,

4) uzyskanie wzrostu przychodów z eksportu o 400 tyś. PLN.

 

Wartość projektu – 392.500,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 196.250,00 zł.

 Dotacje UE