(obowiązuje dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku)

Kliknij, aby zapoznać się z regulaminem zakupów obowiązującym do 24.12.2014 r.

 

§1 Definicje

 1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.
 3. Konsument – podmiot zdefiniowany w Kodeksie cywilnym.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 6. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę określony w Sklepie
 8. Sklep, Sklep Internetowy IF - serwis internetowy dostępny pod adresem www.seboradin.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 9. Sprzedający, Adres Sprzedającego, Adres reklamacyjny: Sklep Internetowy IF prowadzony jest przez Edytę Pawluśkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edyta Pawluśkiewicz LARA na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 2605/2005, NIP 6772076271, REGON 120019328, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, email: sklep@seboradin.pl, tel. +48 61 896 15 00, tel. +48 61 896 15 06, nr konta: 13 1500 1201 1212 0005 6153 0000, fax: +48 61 896 15 26.
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 11. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 12. Wada fizyczna– wada zdefiniowana w polskim prawie, w tym Kodeksie cywilnym.
 13. Wada prawna – wada zdefiniowana w polskim prawie, w tym Kodeksie cywilnym.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.seboradin.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostawTabela opłat dotycząca kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Dostawa”. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w poprzednim zdaniu, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup produktu.
 8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.seboradin.pl.
 9. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy (Adres pocztowy);
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”., co wyraźnie potwierdza, iż Kupujący wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on niezwłocznie Klienta od momentu złożenia zamówienia.
 6. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  • za pobraniem (za przesyłkę klient płaci przy odbiorze listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym)
  • gotówka: za zamówienie można zapłacić gotówką przy osobistym odbiorze produktów w siedzibie firmy przy ul. Sadowej 32 w Poznaniu
  • przedpłata: przesyłka będzie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu. Jeżeli Klient wybierze w zamówieniu opcję „przedpłata” w potwierdzeniu zamówienia ukaże się numer konta na jakie należy wpłacić pieniądze.
  • płatności online (dotpay.pl, PayPal.pl) - zamówienia mają 14-dniowy okres ważności. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie przedpłata, zamówienie zostaje anulowane.
   Każdy Kupujący otrzymuje od Sprzedającego Dowód zakupu, który domyślnie stanowi paragon. Zaznaczenie opcji „faktura” upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 8.
 11. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi w terminie 14 dni, przysługuje na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta..
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm,  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone przez Konsumenta w formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Sprzedający w szczególności nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta .
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania produktu.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Konsumenta może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 14. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy produkt Sprzedawcy na Adres Sprzedającego.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacjizamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności – Załącznik nr 1, która znajduje się pod adresem www.seboradin.pl

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego wynikających w szczególności z Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w www.seboradin.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl